اشتباهات متداول املا در رایتینگ و لیسنینگ آیلتس

املا و spelling  کلمات در آزمون آیلتس یکی از نگرانی های بزرگ داوطلبین در آزمون  آیلتس است .مقدار زیادی از نمره رایتینگ توسط املا و  spelling  کلمات مشخص میشود. برای دلیل اشتباهات املایی میتواند نمره ی رایتینگ و لیسنینگ آیلتس شما را پایین آورد.ما در این مقاله فهرست جامعی از اشتباهات متداول املا (spelling) در رایتینگ و لیسنینگ آیلتس را برای شما جمع آوری کردیم.
۱-حروف بیصدای تکی و دوتایی (single and double consonants)
۲-آواهای ضعیف صدادار (weak vowel sounds)
۳-تغییرات املا هنگام تغییر شکل کلمات
۴- حروف صامت در جفت حروف بی صدا
۵-املا جفت کلمات متداول
۱-حروف بیصدای تکی و دوتایی (single and double consonants)
یکی از اشتباهات در آزمون آیلتس هنگامی رخ میدهد که حروف بی صدای تکی و دوتایی نزدیک به هم در کلمه ای ظاهر میشود.
مثلا
A single consonant is followed by a double consonant Across, Process, Harass, Disappoint, Recommend, Tomorrow, Professor, Necessary
A double consonant is followed by a single consonant Parallel, Apparent, Exaggerate, Occasion, Occur (but Occurred), Commit (but Committed)
Some common words with two pairs of consonants Success, Possess, Access, Assess, Address, Accommodation, Embarrass, Millennium
۲-آواهای ضعیف صدادار (weak vowel sounds)
یکی دیگر از اشتباهات رایج املا در لیسنینگ و رایتینگ آیلتس به دلیل وجود صدای schwa یا [ ə ] که یک آوای ضعیف صدادار است، اتفاق میوفتند.
املا این کلمات تنها از طریق شنیدن صدای آن ها غیرممکن است.
مثلا
Examples of words containing more than one schwa include Separate (adj.), Definite, Desperate, Temperature, Literature, General, Relevant, Category
Other problematic schwa words include Describe, Decline, Despite; but Dispute, Discrete, Display Capable, Achievable, Understandable; but Possible, Visible, Accessible Performance, Attendance, Ignorance; but Independence, Sentence, Existence
Sometimes the schwa sound conceals a barely-pronounced [r] Opportunity, Pursue, Persuade, Surprise
۳-تغییرات املا هنگام تغییر شکل کلمات
یکی دیگر از تغییرات املا (spelling) در هنگام اضافه نمودن پسوند یا پیشوند و همچنین تغییر کاربری یک کلمه به اسم، صفت، فعل یا قید ممکن است اتفاق بیافتد.
A consonant can change when a noun becomes an adjective Benefit > Beneficial; Influence > Influential; Circumstance > Circumstantial
A vowel can change or be lost when a verb becomes a noun Maintain > Maintenance; Pronounce > Pronunciation, Argue > Argument
A vowel may double when a noun becomes a verb Success > Succeed; Excess > Exceed; Process > Proceed
A final consonant is often doubled when a verb changes form Occur > Occurred; Refer > Referred; Begin > Beginning
۴- حروف صامت در جفت حروف بی صدا
یکی دیگر از اشتباهات رایج در آزمون آیلتس حروف صامت در جفت حروف بی صدا است.
مثلا
[nm] Environment, Government
[mn] Column, Autumn
[sc] Science, Conscious, Discipline, Fascinate, Ascend, Descend
[xc] Excite, Exceed, Exception, Excellent, Excited
[dg] Knowledge, Acknowledge (but just [g] in Privilege, Oblige)
[th] Eighth, Twelfth, Hundredth
۵- املا جفت کلمات متداول
مثلا
Till ≠ Until (not *untill)
Lose ≠ Loose (one is a verb; the other is an adjective)
Affect ≠ Effect (one is a common verb; the other is its noun form)
Forth ≠ Fourth (one means ‘forward’; the other means ‘number four’)
Fourth but Forty (not *fourty)
High but Height (not *hight)
Great but Grateful (not *greatful)
Precede ≠ Proceed (one means ‘go before’; the other means ‘go ahead’)
Principle ≠ Principal (one means ‘truth’; the other means ‘main’)
Site ≠ Sight (one is a place; the other is something to see, as in sightseeing not *siteseeing) Copywriter ≠ Copyright (one writes advertising; the other means ‘intellectual property’)
امیدواریم مقاله اشتباهات متداول املا (spelling) در رایتینگ و لیسنینگ آیلتس برای شما مفید بوده باشد. مجموعه mypte برگزار کننده دوره های تدریس خصوصی آیلتس و تافل با چند سال سابقه فعالیت میتواند شما را در این آزمون یاری کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.