داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون pte را دارند باید قبل از شرکت در این آزمون با ساختار آزمون pte آشنا شوند.در این مقاله به معرفی ساختار آزمون pte میپردازیم.

Speaking – writing

اسپیکینگ (speaking) و رایتینگ (writing) آزمون PTE 77 الی ۹۳ دقیقه زمان میبرد.

· Personal Introduction : در این بخش ۳۰ ثانیه برای معرفی خود فرصت دارید که نمره دهی نمی شود.

· Read Aloud : یک متن بر روی صفحه مانیتور ظاهر می شود و شما باید آن را بلند در میکروفن بخوانید تا صدای شما ضبط شود.

· Repeat Sentence : بعد از گوش دادن به یک متن کوتاه چند کلمه ای باید آن را تکرار کنید.

· Describe Image: یک عکس بر روی صفحه مانیتور ظاهر می شود و شما باید نکات اصلی آن را در مدت ۴۰ ثانیه توصیف کنید.

· Re-tell Lecture : بعد از گوش دادن به یک فایل صوتی و یا تماشای یک ویدئو، باید نکات اصلی آن را به صورت خلاصه در ۴۰ثانیه بیان کنید.

· Answer Short Question : بعد از گوش دادن به یک سوال باید با یک یا چند کلمه به آن پاسخ دهید.

· Summarize Written Question : بعد از خواندن یک متن آکادمیک، باید نکات اصلی آن را در یک جمله با تعداد کلمات بین ۵تا ۷۵ کلمه خلاصه کنید. از این سوال بین یک تا سه عدد ممکن است در امتحان گنجانده شود که برای پاسخگویی به هر یک ۱۰ دقیقه فرصت داده می شود.

· Essay : یک مقاله آکادمیک بین ۲۰۰تا ۳۰۰ کلمه باید نوشته شود.

reading

ریدینگ (reading)آزمون PTE 32 الی ۴۱ دقیقه زمان میبرد.

· single answer : پس از خواندن یک متن باید به یک سوال چند گزینه ای که تنها یک پاسخ صحیح دارد پاسخ دهید.

· Multiple-choice. choose multiple answers : پس از خواندن یک متن باید به یک سوال چند گزینه ای که بیش از یک پاسخ صحیح دارد پاسخ دهید.

· Re-order paragraphs : چند باکس متن دار بر روی صفحه مانیتور با ترتیب بهم ریخته ظاهر می شوند که از شما خواسته شده که آنها را به ترتیب صحیح مرتب کنید.

· Reading: Fill in the blanks : یک متن با تعدادی جای خالی نمایش داده می شود که باید جای خالی ها با استفاده از گزینه های ارائه شده که تعداد آن ها بیشتراز تعداد جای خالی ها است، پر شوند.

· Reading & writing: Fill in the blanks : یک متن با تعدادی جای خالی نمایش داده می شود که هر جای خالی باید با استفاده از گزینه های ارائه شده مخصوص همان جای خالی پر شوند.

listening

لیسنینگ (listening ) آزمون PTE 45 الی ۷۵ دقیقه زمان میبرد.

· Summarize spoken text : پس از گوش دادن به یک فایل صوتی باید نکات اصلی آن را در قالب یک متن بین ۵۰ تا ۷۰ کلمه خلاصه کنید.

· Multiple-choice. choose multiple answers : پس از گوش دادن به یک فایل صوتی باید به یک سوال چند گزینه ای که بیش از یک پاسخ صحیح دارد پاسخ دهید.

· Fill in the blanks : یک متن با تعدادی جای خالی نمایش داده می شود که این جاهای خالی باید با استفاده از اطلاعاتی که هنگام گوش دادن به یک فایل صوتی داده می شود، پر شوند.

· Highlight correct summary : پس از گوش دادن به یک فایل صوتی، باید بهترین گزینه که خلاصه ای صحیح از آن متن می باشد را انتخاب کرد.

· Multiple-choice. choose single answer : پس از گوش دادن به یک فایل صوتی باید به یک سوال چند گزینه ای که تنها یک پاسخ صحیح دارد پاسخ دهید.

· Select missing word : بعد از گوش دادن به یک فایل صوتی باید گزینه ای را که شامل یک یا تعدادی کلمه است و متن را کامل می کند انتخاب کرد.

· Highlight incorrect words : یک متن نمایش داده می شود که باید همزمان با گوش دادن به یک فایل صوتی، کلماتی که میان فایل صوتی و متن نمایش داده شده تفاوت دارند را همان زمان انتخاب کرد.

· Write from dictation : بعد از گوش دادن به یک متن چند کلمه ای باید متن شنیده شده را تایپ کرد.