مرور برچسب

تومور مغزی

تومورهای مغزی

تومورهای مغزی را می توان به طور کلی به عنوان هر تومور یا رشدی که در بافت مغز، پوشش آن، جمجمه یا غدد مرتبط با آن (غدد هیپوفیز یا پینه آل) رخ می دهد، تعریف…