مرور برچسب

قانون کار

قانون کار سال جدید

خلاصه بخشنامه افزایش حقوق و دستمزد کارگران در قانون کار سال جدید مطابق با بخشنامه صادره از شورای عالی کار حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ مبلغ روزانه ۱۳۹۳۲۵۰…

قانون کار

 قانون کار فصل اول- تعاریف و اصول کلی ماده 1- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون…