مرور رده

تکنولوژی

همه چیز درباره بتن اکسپوز

بتن اکسپوز چیست؟ ﺑﺘﻦ اﮐﺴﭙﻮز ﯾﺎ همان ﺑﺘﻦ ﻧﻤﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد و روي آن با ماده دیگری ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دلیل ﺑﺎﯾﺪ…